hlavní menu

Nakládání s odpady - poradenství - činnost autorizované osoby


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)


   
Komplexní dodávka výkonů k zajištění povinností organizace, jako původce odpadů ze zákona o odpadech a příslušných prováděcích právních předpisů.

Zařazování odpadů dle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V případě sporného zařazení předložit žádost na příslušný úřad k rozhodnutí o zařazení odpadu.

Vypracování dokumentace a spolupráce při vybavování pracovišť příslušnými obaly, výstražnými značkami a příslušnými kódy.

Poradenská činnost při vybavování odpadového hospodářství a při vedení evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškami.

Ekolog – odborník pro tvorbu a ochranu ŽP.

Školení příslušných pracovníků z platných zákonů, vyhlášek a norem.

Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými a chemickými látkami, vypracování havarijního plánu, pokynů pro nehody a mimořádné události.

Zastupování při jednání s Inspekcí ministerstva životního prostředí, magistráty a dalšími činnými orgány.