hlavní menu

Výkon činnosti koordinátora bozp na staveništi


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)

činnost odborně způsobilé osoby


 
Na základě platného zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovně právních vztazích nabízíme:

Činnost koordinátora BOZP na staveništi v přípravě
a v realizaci stavby.

Zpracování plánu BOZP na staveništi.

Zpracování oznámení o zahájení prací.

Předání zadavateli stavby přehled právních předpisů týkajících se stavby.

Předání informací o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout.

Předání podkladů nutných pro zajištění bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

Zjišťování nedostatků na staveništi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, navrhování přiměřených opatření k jejich odstranění a nápravě
a dohled nad zhotovitelem při odstraňování nedostatků a zjednávání nápravy.

Provádění dalších činností stanovené platnými právními předpisy.